GIGANTE OFFSHOREMERD

EKSPONERT HAVBRUK

Norges lange kystlinje, med tilgang til store og rene sjøarealer har gitt Norge et fortrinn med tanke på havbruksbasert matproduksjon. De naturgitte fortrinnene og innovativ og industriell utvikling har bidratt til en betydelig matproduksjon og positiv vekst i en rekke av våre kystsamfunn og kommuner. Havbruksnæringen i Nordland er utviklet fra tidlig 70-tallet, og målt i verdiskapning var Nordland i 2016 Norges største havbruksfylke.

Dagens hovedutfordringer i havbruksnæringen for å sikre bærekraftig vekst, er hovedsakelig knyttet til ny arealtilgang, lakselus, rømming og fiskevelferd. Gigante Offshore har utviklet en ny merdteknologi med formål å løse disse utfordringene.

Det har vært en gradvis utvikling mot mer eksponert havbruksproduksjon, og Gigante-konsernet har jobbet med dette siden slutten av 1980-tallet. Utvikling av mer eksponert havbruk gjør først og fremst mer areal tilgjengelig for produksjon. I tillegg reduseres miljøbelastningen gjennom at disse lokalitetene har bedre strømforhold for spredning av næringssalter og økt avstand mellom anlegg og villfisk.

GIGANTE OFFSHOREMERD

Gigante Offshoremerden er utformet for eksponerte lokaliteter med formål å minimere rømmingsfare, bedre beskyttelse mot lakselus samt redusere punktutslipp av næringsstoffer. Driftsoperasjoner og overvåking utføres i sin helhet fra integrert basefartøy. Merden er utformet i et fleksibelt materiale, med styrke for å tåle å ligge mer eksponert en dagens konvensjonelle oppdrettsanlegg.

Gigante Offshoremerd er en 500 meter lang sylinderformet konstruksjon med spisse ender, hvor den midtre seksjonen er 300 meter lang og 40 meter i diameter. Den midtre seksjonen har fem store not-poser som til sammen utgjør oppdrettsvolumet på 290 000 m3, hvor det er mulig å produsere 2,2 millioner laks. Konstruksjonen er utformet med stor avstand og sikring mellom not-posene og fortøying samt fremmedlegemer, med hensikt å redusere fare for skade på not og minimere rømningsfare.

Norsk havbruksnæring har siden oppstart på tidlig 1970-tallet hatt en stor teknologisk utvikling. Plastringmerder har i denne perioden utviklet seg sammen med næringen, og med bakgrunn i PE-materialet sine unike, fleksible og robuste egenskaper, dominerer den i dag i norsk oppdretts-produksjon.

Gigante Offshoremerd representerer et nytt konsept innenfor merdkonstruksjon, hvor de gode egenskapene ved dagens teknologi og PE-materiale videreføres og forbedres. 

SAMARBEIDSPARTNERE